Nou, dan stop ik liever een Maglite in mijn broekzak

Zaklamp WP

Want dit zijn de ‘Gebruiksrechtovereenkomsten’ en ‘overige voorwaarden’:

Gebruiksvoorwaarden
Gepubliceerd: september 2014; ingangsdatum: september 2014

ALS U IN DE VERENIGDE STATEN WOONT, BEVAT ARTIKEL 7 EEN BINDENDE ARBITRAGECLAUSULE EN CLASS-ACTION VERKLARING VAN AFSTAND. DIT HEEFT BETREKKING OP UW RECHTEN BIJ HET OPLOSSEN VAN GESCHILLEN MET MICROSOFT. LEES DIT GOED DOOR.

Hartelijk dank dat u voor Microsoft hebt gekozen. Dit is een overeenkomst tussen u en Microsoft Corporation (of, afhankelijk van uw locatie, een van haar gelieerde ondernemingen) waarin uw rechten worden beschreven met betrekking tot het gebruik van de software en diensten die worden genoemd in artikel 1.1. Voor uw gemak hebben we een aantal bepalingen in deze Overeenkomst opgesteld in de vorm van vraag en antwoord. Lees de gehele Overeenkomst door, want alle bepalingen zijn belangrijk en vormen samen een wettelijke overeenkomst die, nadat u deze hebt geaccepteerd, op u van toepassing is.

1. Reikwijdte van de Overeenkomst, acceptatie en wijzigingen

 

1.1. Welke diensten vallen onder deze Overeenkomst? Deze Overeenkomst is van toepassing op de Xbox-games, inhoud, toepassingen en diensten, met inbegrip van Xbox Live, SmartGlass, Games for Windows-Live, Xbox Video, Xbox Music en Windows Phone Store/Marketplace (met inbegrip van winkels die worden geboden onder de merknaam van een Windows Phone-partner die verwijzen naar deze overeenkomst), met inbegrip van diensten of software die u in staat stellen bepaalde digitale inhoud, zoals muziek, video, games, toepassingen en andere inhoud die Microsoft van tijd tot tijd beschikbaar stelt (de “Diensten”) te streamen, te downloaden, te bekijken of te gebruiken. De Diensten kunnen toegankelijk zijn vanaf de Xbox One-console, de Xbox 360-console, een personal computer, een mobiel apparaat, een draagbare mediaspeler, of andere apparaten, elk mits goedgekeurd door Microsoft (een “Goedgekeurd Apparaat”), of kunnen online toegankelijk zijn. Wanneer u gebruik maakt van de Diensten, moet u zich houden aan deze voorwaarden (“deze Overeenkomst”).

1.2. Zijn aanvullende voorwaarden van toepassing op het gebruik van de Diensten? Onze doelstelling is een veiligere een beter beveiligde omgeving te creëren. Tijdens het gebruik van de Diensten moeten gebruikers zich daarom houden aan de volgende regels, die allemaal deel uitmaken van deze Overeenkomst:

· deze Gebruiksvoorwaarden

· de regels voor het gebruik van Xbox (http://www.xbox.com/usagerules)

· het antispambeleid van Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=117951); en

· de Gedragscode (http://www.xbox.com/legal/codeofconduct)
1.3. Zijn aanvullende bepalingen van toepassing op het gebruik van de Diensten of de inhoud die door middel van de Diensten wordt geraadpleegd? Bij elke toepassing die in het kader van of door middel van de Diensten beschikbaar is, geven we aan wie de leverancier is. Het is mogelijk dat bij bepaalde games, toepassingen, inhoud, online diensten, advertenties of evenementen van derden (bijvoorbeeld prijsvragen en toernooien) die toegankelijk zijn in het kader van of door middel van de Diensten (“Voorzieningen van Derden”) afzonderlijke of aanvullende bepalingen, privacybeleidsregels en andere voorwaarden worden verstrekt die van toepassing zijn op het gebruik van deze Voorzieningen van Derden door u (tezamen “Aanvullende Voorwaarden”).

Voor het gebruik van toepassingen die via Windows Phone Store/Marketplace zijn gedownload gelden de Standaard Licentievoorwaarden voor Toepassingen aan het einde van deze Overeenkomst als de Aanvullende Voorwaarden tussen u en de leverancier van de toepassing, tenzij bij de toepassing andere licentievoorwaarden worden geleverd. Een toepassing kan daarnaast zijn onderworpen aan verdere Aanvullende Voorwaarden, zoals dienstvoorwaarden of een privacybeleid, als de toepassing toegang geeft tot aanvullende Voorzieningen van Derden.

Microsoft is uitsluitend partij in Aanvullende Voorwaarden als Microsoft de leverancier is van de betreffende Diensten of toepassing. Microsoft geeft geen intellectuele eigendommen aan u in licentie in het kader van Voorzieningen van Derden die door middel van de Diensten toegankelijk worden gemaakt. Tenzij hiertoe een wettelijke verplichting bestaat, zijn wij niet verantwoordelijk voor:

· de Voorzieningen van Derden;

· uw gebruik van de Voorzieningen van Derden;

· de inhoud van de Voorzieningen van Derden;

· klantenondersteuning voor de Voorzieningen van Derden; of

· garanties of vorderingen met betrekking tot de Voorzieningen van Derden.
Deze Overeenkomst en de Privacyverklaringen waarnaar in deze Overeenkomst wordt verwezen gelden niet voor de Voorzieningen van Derden, en de Aanvullende Voorwaarden die van toepassing zijn op dergelijke voorzieningen hebben op geen enkele wijze invloed op de bepalingen van deze Overeenkomst.

Scripts of code van derden naar welke een koppeling is opgenomen in deze Diensten, wordt aan u in licentie gegeven door de derden die eigenaar zijn van dergelijke code, niet door Microsoft.

1.4 Hoe aanvaard ik deze Overeenkomst? Door de Diensten te gebruiken of te raadplegen, of door in te stemmen met deze bepalingen, waar u deze mogelijkheid hebt in de gebruikersinterface, stemt u ermee in zich te houden aan deze Overeenkomst, zonder aanpassing door u. Als u hiermee niet akkoord gaat, mag u de Diensten niet gebruiken.

1.5 Hoe oud moet ik zijn om de Diensten te mogen gebruiken? Door de Diensten te gebruiken verklaart u dat u als “meerderjarig” wordt beschouwd waar u bent gevestigd en ermee instemt te zijn gebonden door deze Overeenkomst, of dat u de ouder of voogd bent van een minderjarige die een account heeft dat is gekoppeld aan uw account en dat u deze Overeenkomst in naam van de minderjarige aanvaardt. Voor het gebruik van de Diensten is een Microsoft-account vereist. Het is mogelijk dat u gevraagd wordt andere gebruiksvoorwaarden te accepteren en aanvullende informatie te verstrekken voor het gebruik van uw Microsoft-account voor andere Microsoft-diensten.

 

1.6 Kan Microsoft deze Overeenkomst wijzigen nadat ik ze heb geaccepteerd? Ja. Van tijd tot tijd kan Microsoft deze voorwaarden wijzigen of amenderen. Indien we dat doen, stellen we u op de hoogte, hetzij via de gebruikersinterface, hetzij door middel van een kennisgeving via e-mail, of langs andere redelijke weg. Uw gebruik van de Diensten na de datum waarop de wijziging van kracht wordt geeft aan dat u instemt met de gewijzigde voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de wijzigingen, moet stoppen met het gebruik van de Diensten en betaalde Diensten opzeggen volgens de instructies in artikel 6.10. Anders gelden de nieuwe voorwaarden voor u.

 

1.7 Welk type wijzigingen kan ik verwachten in de Diensten? Wij werken er voortdurend aan om de Diensten te verbeteren en kunnen de Diensten op elk moment wijzigen. Daarnaast zijn er redenen waarom Microsoft zou kunnen stoppen met de levering van de Diensten, met inbegrip van het niet langer haalbaar zijn van de levering ervan, de vooruitgang van de technologie, feedback van klanten die aangeeft dat een verandering noodzakelijk is, als onze overeenkomsten met derden ons niet meer toestaan hun materiaal beschikbaar te stellen, of externe problemen die het onverstandig of onpraktisch maken door te gaan. Het kan voorkomen dat we de Diensten of voorzieningen daarvan toegankelijk maken in een bètaversie, die mogelijk niet goed werkt of niet werkt zoals de uiteindelijke versie zal werken. We kunnen, onder andere: (i) de toegang tot de Diensten beperken; (ii) informatie ophalen van het Goedgekeurde Apparaat en aangesloten randapparaten die worden gebruikt voor aanmelding bij de Diensten, voor zover noodzakelijk voor het uitvoeren en beschermen van de veiligheid van de Diensten, en voor het afdwingen van de naleving van deze Overeenkomst; en (iii) functionaliteit of voorzieningen van de Diensten, of hardware of software die is geassocieerd met de Diensten of met een Goedgekeurd Apparaat, van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving upgraden, aanpassen, intrekken, opschorten of beëindigen. We kunnen dit doen door de betreffende software rechtstreeks op uw Goedgekeurde Apparaat te downloaden, met inbegrip van software die u belet de Diensten te raadplegen, illegaal gekopieerde spellen te spelen of niet goedgekeurde randapparaten te gebruiken.

1.8 Hoe kunnen gekoppelde accounts worden gebruikt? Voor sommige onderdelen van de Diensten kunt u mogelijk aanvullende accounts instellen die afhankelijk zijn van uw account (‘gekoppelde accounts’). U stemt ermee in gebonden te zijn aan deze Overeenkomst voor alle daaraan gekoppelde accounts (met inbegrip van de accounts van minderjarigen) waarover u op dit moment beschikt of die in de toekomst worden gemaakt, en dat u verantwoordelijk bent voor alle activiteiten die plaatsvinden in verband met uw account voor de Diensten en eventuele daaraan gekoppelde accounts. We kunnen het gebruik van uw Diensten-account en eventuele gekoppelde accounts of het aantal apparaten vanwaar u toegang hebt tot de Diensten beperken. Als u een minderjarige toestaat of in staat stelt gebruik te maken van een gekoppeld account:

Verklaart u dat u de ouder of voogd bent van de betreffende minderjarige;

Erkent u dat sommige voorzieningen van de Diensten, en sommige inhoud die toegankelijk is door middel van de Diensten, materiaal kunnen bevatten of gebruikers kunnen blootstellen aan materiaal dat niet geschikt is voor minderjarigen. U stemt ermee in toezicht te houden op het gebruik door minderjarigen die u toestaat of in staat stelt de Diensten te gebruiken. De Diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door kinderen van minder dan 13 jaar zonder toezicht van een volwassene;

Erkent u dat we instellingen bieden om u te helpen bij het beheren van aankopen en het limiteren van toegang tot materiaal dat mogelijk ongeschikt is voor minderjarigen. We bieden bijvoorbeeld “Familie-instellingen” op de Xbox 360-console, op de Xbox One-console en voor sommige onderdelen van de Diensten. U kunt uw instellingen bekijken of wijzigen door middel van de instellingentoepassing van de console of door naar http://www.xbox.com/account te gaan. Aanvullende informatie over onze instellingen is te vinden op http://www.xbox.com/support;

Ontvangt u mogelijk gedetailleerde profiel-, gebruiks- en activiteitengegevens van minderjarigen die beschikken over een gekoppeld account, waarin informatie is opgenomen over de spellen die zijn gespeeld, de toepassingen die zijn gedownload, video’s (tv en film) die de minderjarige heeft bekeken via Xbox Video, afgespeelde muziek, browse- en zoekactiviteiten (via de Internet Explorer-app op de console), en eventuele activiteiten in het kader van gezagshandhaving (met inbegrip van klachten die zijn ingediend door of tegen de gebruiker van het gekoppelde account, schorsingen of verbanningen uit de Diensten). Mogelijk worden ook gegevens verstrekt over de aankoopgeschiedenis, vriendschapsverzoeken en vriendenlijsten (met inbegrip van verbindingen met toepassingen voor social networking), communicatiegeschiedenis (met inbegrip van berichten en bijlagen), en het gebruik van toepassingen binnen de Diensten (met inbegrip van de inhoud die is bekeken).

U bent zelf verantwoordelijk voor het materiaal dat door een gebruiker van uw account voor de Diensten wordt geraadpleegd of waartoe de toegang wordt geblokkeerd (ook wanneer dat gebeurt als gevolg van het al dan niet gebruikmaken van Ouderlijk Toezicht). U erkent dat het gebruik van onze instellingen niet mag worden gezien als vervanging van uw persoonlijke toezicht op minderjarigen die gebruik maken van uw account voor de Diensten.

Als u een gekoppeld account gebruikt, erkent u dat de houder van het account voor de Diensten de volledige zeggenschap over uw gekoppeld account heeft. Hierbij inbegrepen is het recht om: (i) de Diensten te beëindigen; (ii) uw gekoppeld account op elk moment te sluiten of te wijzigen; (iii) instellingen voor Ouderlijk Toezicht voor uw gekoppeld account in te zien en te wijzigen; en (iv) mededelingen van ons te ontvangen. In sommige gevallen omvat deze zeggenschap tevens het beheer van opties voor het doen van aankopen vanaf uw gekoppeld account en het vermogen informatie betreffende het gebruik van apparaten of Diensten met betrekking tot uw gekoppeld account te vragen en te ontvangen. Wij verzamelen profiel-, gebruiks- en activiteitengegevens betreffende uw gekoppeld account en leveren deze aan de houder van het account voor de Diensten. Als u gebruiker bent van een gekoppeld account, is deze Overeenkomst van toepassing op uw gebruik van de Diensten, met uitzondering van de volgende artikelen: 1.8 (uitgezonderd deze paragraaf, vanaf “Als u gebruiker bent van een gekoppeld account …,” die van toepassing is op gebruikers van gekoppelde accounts), artikel 6 (Betaling) en artikel 15 (Mededelingen aan partijen).

 

1.9 Zijn er dingen die ik niet mag doen met de Diensten? U mag de Diensten niet gebruiken om schade toe te brengen aan anderen of aan de Diensten. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan:

 

• de Diensten te gebruiken voor het beschadigen, bedreigen of lastigvallen van andere personen, organisaties of Microsoft;

• de Diensten (of netwerken of Goedgekeurde Apparaten die zijn aangesloten op de Diensten) te beschadigen, uit te schakelen, te overbelasten of te belemmeren;

• enig onderdeel van de Diensten of toegang tot de Diensten over te dragen, weder te verkopen of verder te distribueren, met inbegrip van het kopen of verkopen van een account;

• het wachtwoord van uw account te delen of een derde partij anderszins te machtigen om toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van de Diensten in uw naam, tenzij we daarvoor een goedgekeurd mechanisme bieden;

• toepassingen van niet-bevoegde derden in staat te stellen toegang te verkrijgen tot de Diensten;

• de Diensten of inhoud van de Diensten te gebruiken voor commerciële doeleinden;

• methoden waarvoor geen toestemming is verleend te gebruiken of proberen te gebruiken om de Diensten te wijzigen, om te leiden of toegang tot de Diensten te verkrijgen;

• geautomatiseerde processen of diensten (bijvoorbeeld bots, spiders, periodieke caching van informatie die is opgeslagen door Microsoft, of meta-zoeken) te gebruiken om toegang te verkrijgen tot de Diensten of de Diensten te gebruiken, of gegevens uit de Diensten te kopiëren of te verzamelen;

• gegevens te verkrijgen (of proberen te verkrijgen) van de Diensten of betrokken hardware, met uitzondering van gegevens waarvan het onze bedoeling is deze aan u ter beschikking te stellen; of

• de Diensten of de betrokken hardware te gebruiken voor het ontwerpen, ontwikkelen of bijwerken van niet-geautoriseerde software;

• op frauduleuze wijze de afspeelstatistieken te verhogen of de Diensten te manipuleren, bijvoorbeeld met behulp van een script en/of ander geautomatiseerd proces;

• niet-geautoriseerde software of hardware te gebruiken om toegang te verkrijgen tot de Diensten, of Goedgekeurde Apparaten aan te passen op een wijze die niet is goedgekeurd (bijvoorbeeld door niet-geautoriseerde reparaties, niet-geautoriseerde upgrades of niet-geautoriseerde downloads). U stemt ermee in dat we het recht hebben gegevens, toepassingen of andere inhoud te sturen naar software of hardware die u gebruikt om toegang te verkrijgen tot de Diensten, voor het uitdrukkelijke doeleinde niet-geautoriseerde aanpassingen te detecteren en/of het aangepaste apparaat uit te schakelen; of

• pogingen te doen tot het disassembleren, decompileren, maken van afgeleide werken van, reverse-engineeren, aanpassen, verder in sublicentie geven, distribueren, of voor andere doeleinden gebruiken van de Diensten, een game, toepassing, of andere inhoud beschikbaar op of toegankelijk door middel van de Diensten, of hardware geassocieerd met de Diensten of een Goedgekeurd Apparaat. Indien u dat wel doet, kunnen we uw account en uw mogelijkheid tot het hebben van toegang tot de Diensten intrekken en proberen ander juridisch verhaal te verkrijgen. We kunnen passende juridische stappen nemen tegen gebruikers voor het schenden van systemen of netwerkbeveiliging, deze Overeenkomst, of eventuele aanvullende voorwaarden die zijn opgenomen in of waarnaar hierin wordt verwezen. Dergelijke gebruikers worden mogelijk ook aangeklaagd voor strafrechtelijke of burgerrechtelijke aansprakelijkheid.
2. Inhoud

 

2.1. Wie is de eigenaar van de inhoud die ik inzend naar de Diensten? Wij eisen geen eigendomsrechten op voor de inhoud die u door middel van de Diensten levert. Uw inhoud blijft uw inhoud. Evenmin beheren, controleren of onderschrijven wij de inhoud die u en anderen beschikbaar stellen door middel van de Diensten.

2.2. Wie heeft toegang tot mijn inhoud? U beslist wie toegang tot uw inhoud heeft. Indien u inhoud deelt op openbare plaatsen van de Diensten of in gedeelde plaatsen die beschikbaar zijn voor andere, door u gekozen personen, kunnen Microsoft en iedereen met wie u inhoud hebt gedeeld, deze inhoud gebruiken. Wanneer u anderen toegang verschaft tot uw inhoud via de Diensten, verleent u hun gratis, niet-exclusieve toestemming om de inhoud uitsluitend te gebruiken, te reproduceren, distribueren, weer te geven, te verzenden en te communiceren in verband met de Diensten. Indien uw inzending een foto of andere digitale afbeelding is, dient u tevens uitdrukkelijk afstand te doen van alle rechten op privacy en publiciteit met betrekking tot de afbeelding. Als u niet wilt dat anderen deze rechten krijgen, moet u de Diensten niet gebruiken om uw inhoud te delen.

Als u een beoordeling of recensie instuurt voor een toepassing die u hebt gedownload via de Windows Phone Store, kunt u e-mail ontvangen van Microsoft met inhoud van de leverancier van de toepassing. Dergelijke e-mail wordt verzonden door Microsoft; we delen uw e-mailadres niet met de leveranciers van toepassingen die u downloadt via de Windows Phone Store/Marketplace. Als u een dergelijke e-mail ontvangt, kunt u de koppeling in de e-mail gebruiken om aan te geven dat u geen e-mail van dit type meer wenst te ontvangen.

 

2.3. Wat doet Microsoft met mijn inhoud? U begrijpt dat voor Microsoft en haar gelieerde ondernemingen, resellers, distributeurs, service providers en/of leveranciers de inhoud die naar de Diensten wordt ingezonden kan gebruiken, wijzigen, aanpassen, reproduceren, distribueren, publiceren en weergeven, en u verleent hun hierbij ook het recht daartoe. Dit betreft onder andere uw naam, gamertag, motto, avatar, originele inhoud bij Game DVR-clips en andere informatie die u verstrekt in verband met de inhoud. Deze rechten gelden slechts in zover noodzakelijk voor het leveren van de Diensten.

2.4. Welk type inhoud is niet of beperkt toegestaan? Inhoud die in strijd is met deze Overeenkomst (met inbegrip van het antispambeleid en de gedragscode van Microsoft) of met het plaatselijke recht is niet toegestaan op de Diensten. Microsoft behoudt zich het recht voor inhoud te bekijken om de naleving van deze Overeenkomst af te dwingen. Microsoft kan inhoud, e-mail, expresberichten of andere communicatie naar en vanuit de Diensten blokkeren of anderszins de bezorging ervan verhinderen in het kader van onze inspanningen omde Diensten of onze klanten te beschermen of anderszins de bepalingen van deze Overeenkomst af te dwingen. U dient de rechten van kunstenaars, auteurs, uitvinders en scheppers te respecteren. Inhoud is mogelijk beschermd door auteursrecht. Mensen van wie de beeltenis in inhoud wordt weergegeven, kunnen zeggenschap hebben over het gebruik van hun beeltenissen. Als u inhoud op de Diensten deelt op een wijze die een schending vormt van auteursrechten, andere intellectuele eigendomsrechten, eigendomsrechten of publiciteits- of privacyrechten van anderen, schendt u deze Overeenkomst (en schendt u ook nog andere rechten en overtreedt u mogelijk ook de wet). U verklaart en garandeert dat u alle noodzakelijke rechten hebt om de rechten in dit artikel toe te kennen en dat het gebruik van de inhoud niet in strijd is met de wet. U ontvangt van ons geen vergoeding voor uw materiaal. Wij mogen om welke reden dan ook weigeren om uw inhoud te publiceren. We kunnen uw inhoud op moment uit de Diensten verwijderen, om welke reden dan ook, bijvoorbeeld indien: (i) u deze Overeenkomst; (ii) de inhoud de limieten voor opslagruimte of bestandsgrootte overschrijdt; (iii) de inhoud wordt geleverd in een poging de beoordeling of positie op de ranglijst van een toepassing te beïnvloeden; of (iv) we de Diensten annuleren of opschorten.

 

2.5. Welke beperkingen gelden voor mijn toegang tot en gebruik van inhoud van Microsoft en van derden? Het is mogelijk dat we toegang tot inhoud van Microsoft en van derden in verband met uw account om welke reden dan ook uitschakelen. Het is ook mogelijk dat we games, toepassingen, inhoud of Diensten op uw Goedgekeurde Apparaat verwijderen of uitschakelen ter bescherming van de Diensten, leveranciers van toepassingen, netwerkoperators of andere betrokken of mogelijk betrokken partijen. Sommige inhoud en toepassingen, beschikbaar door middel van de Diensten, zijn mogelijk van tijd tot tijd niet beschikbaar, of worden slechts voor een beperkte tijd aangeboden in verband met contractuele of andere beperkingen, zoals de regio waarmee uw Account is geassocieerd. Hierdoor kan het voorkomen dat het niet mogelijk is inhoud of toepassingen die u hebt aangeschaft opnieuw te downloaden of inhoud die u hebt aangeschaft opnieuw te streamen. Wanneer u bijvoorbeeld uw account overbrengt naar een andere regio, is het mogelijk dat u inhoud of toepassingen waarover u kon beschikken en waarvoor u had betaald in uw eerdere regio opnieuw moet aanschaffen. Behalve in zover vereist door het toepasselijk recht hebben we niet de verplichting inhoud of toepassingen die u eerder hebt aangeschaft opnieuw voor download beschikbaar te stellen of te vervangen. Indien we informatie ontvangen van de eigenaars van inhoud waarin de datum worden vermeld waarop de inhoud niet meer beschikbaar zal zijn, zullen we proberen deze informatie met u te delen.

 

2.6. Wie is verantwoordelijk voor de gegevens en de inhoud? U bent verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de gegevens en inhoud die u bij de Diensten opslaat. Mogelijk verwijderen wij uw gegevens en inhoud permanent van onze servers indien de Diensten worden opgeschort of beëindigd. Wij hebben geen verplichting om gegevens en inhoud aan u te retourneren nadat de Diensten zijn opgeschort of beëindigd. Als gegevens en inhoud zijn opgeslagen met een datum van afloop, mogen wij de gegevens en inhoud vanaf die datum ook verwijderen. Gegevens en inhoud die zijn verwijderd, kunnen mogelijk niet meer worden hersteld.

 

3. Beëindiging van de services

3.1. Wat gebeurt als ik me niet aan deze Overeenkomst houd? Als u deze Overeenkomst schendt, kunnen we stappen tegen u nemen, met inbegrip van (zonder beperking) het verwijderen van uw inhoud uit de Diensten, het opschorten of annuleren van uw toegang tot de Diensten, u verzoeken u te onthouden van bepaalde activiteiten, het blokkeren van de toegang tot de Diensten vanaf uw console of apparaat en/of het aangeven van de activiteiten bij de toepasselijke autoriteiten. In het geval dat we stappen tegen u ondernemen voor een schending van deze Overeenkomst, kunnen we alle of een deel van de gegevens of inhoud die met uw Microsoft-account is geassocieerd permanent verwijderen, waardoor u deze ook permanent kwijtraakt, en/of kunnen we uw Diensten volledig annuleren. Inhoud die is verwijderd, kan mogelijk niet meer worden hersteld.

3.2. Zijn er andere manieren waarop ik de toegang tot de Diensten zou kunnen kwijtraken? Ja. Als u zich aanmeldt voor een betaald gedeelte van de Diensten en niet op tijd betaalt, kunnen we de betreffende Dienst opschorten of beëindigen (zie artikel 6.1 voor meer informatie).

3.3. Hoe kan ik de Diensten opzeggen? U kunt de Diensten op elk moment en om welke reden dan ook opzeggen. U kunt dit doen door naar http://support.xbox.com/billing-and-subscriptions/account-management/xbox-live-account-management te gaan en de procedure voor het sluiten van een account te volgen. Zie artikel 6.10 voor meer informatie over het opzeggen van een betaald onderdeel van de Diensten. Als u de Diensten opzegt, is de snelste manier om uw inhoud van de Diensten te wissen deze handmatig te verwijderen uit de verschillende onderdelen van de Diensten (bijvoorbeeld handmatig uw e-mail verwijderen). Houd er echter rekening mee dat inhoud die u hebt gewist of die is geassocieerd met een gesloten account niet meer voor u toegankelijk is, maar mogelijk nog wel enige tijd op onze systemen kan blijven staan.

3.4. Wat gebeurt er als mijn Diensten worden opgezegd of beëindigd? Als uw Diensten worden opgezegd of beëindigd (door u of door ons), eindigt uw recht tot het gebruik van de Diensten. Als uw Diensten worden opgezegd of beëindigd, verwijderen wij mogelijk de gegevens die met uw account zijn geassocieerd, me inbegrip van uw inhoud, permanent van onze servers en hebben wij niet de verplichting inhoud aan u te retourneren.

4. Privacy

 

Wij nemen uw privacy serieus. In de Privacyverklaring voor de Diensten (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=259655) and Windows Phone (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=247437) wordt beschreven hoe we uw inhoud en gegevens die we van u verzamelen gebruiken en beschermen. De Privacyverklaringen zijn door middel van verwijzing opgenomen in deze Overeenkomst. Door de Diensten te gebruiken of akkoord te gaan met deze voorwaarden, geeft u Microsoft toestemming uw inhoud en gegevens te verzamelen, te gebruiken en bekend te maken zoals is bepaald in de Privacyverklaringen.

5. Storingen in de Diensten en back-ups

 

We streven ernaar de Diensten altijd in bedrijf te houden. Bij alle online diensten doen zich echter zo nu en dan storingen en onderbrekingen voor. Microsoft is niet aansprakelijk voor werkonderbrekingen of eventuele verliezen die u mogelijk als gevolg hiervan ervaart. Maak regelmatig een back-up van de inhoud die u op de Diensten opslaat. Het opstellen en uitvoeren van een plan voor het regelmatig maken van back-ups kan u helpen verlies van gegevens te voorkomen.

 

 

6. Als u Microsoft betaalt, zijn de volgende bepalingen op u van toepassing

 

6.1. Afboekingen. Als voor een bepaald gedeelte van de Diensten kosten in rekening worden gebracht, stemt u ermee in deze kosten te betalen. De prijs die voor de Dienst wordt vermeld is exclusief alle toepasselijke belastingen en valuta-aanpassingen, tenzij anders aangegeven. U bent geheel zelf verantwoordelijk voor de betaling van dergelijke belastingen en andere kosten. Wij mogen de Diensten opschorten of beëindigen als wij niet tijdig volledige betaling van u ontvangen. Opschorting of beëindiging van de Diensten wegens niet betalen kan resulteren in het verlies van toegang tot en gebruik van uw account en de daarmee geassocieerde inhoud.

 

6.2. Uw factureringsaccount. Op het moment dat u zich aanmeldt voor een Dienst wordt u gevraagd een betaalwijze op te geven voor het betalen van de kosten voor de Dienst. U kunt de gegevens van uw factureringsaccount en betaalwijze raadplegen en wijzigen op de website Factuur- en accountbeheer (https://commerce.microsoft.com). Daarnaast stemt u ermee in dat Microsoft gebruikmaakt van bijgewerkte accountgegevens betreffende uw betaalwijze die door de betrokken bank of het toepasselijke betalingsnetwerk worden verstrekt. U stemt ermee in de gegevens van uw factureringsaccount en uw contactgegevens te allen tijde actueel te houden. Wijzigingen die u aanbrengt in uw factureringsaccount, hebben geen gevolgen voor de kosten die we ten laste van uw factureringsaccount in rekening hebben gebracht voordat we redelijkerwijs in staat waren uw wijzigingen in het factureringsaccount te verwerken.

 

6.3. Facturering. Door een betaalwijze te verstrekken aan Microsoft (i) verklaart u dat u bevoegd bent tot het gebruiken van de opgegeven betaalwijze en dat u alle betaalgegevens naar waarheid en nauwkeurig hebt verstrekt; (ii) machtigt u Microsoft de kosten voor de Diensten aan u in rekening te brengen via de door u verstrekte betaalwijze; en (iii) machtigt u Microsoft u kosten in rekening te brengen voor betaalde functionaliteit van de Diensten waarvoor u zich verkiest aan te melden of die u verkiest te gebruiken terwijl deze Overeenkomst van kracht is. We kunnen kosten in rekening brengen (a) vooraf; (b) op het moment van aanschaf, (c) kort na aanschaf of (d) op terugkerende basis bij abonnementsdiensten. We kunnen u het maximale bedrag in rekening brengen waarvoor u goedkeuring hebt gegeven en we zullen u van tevoren op de hoogte stellen van wijzigingen in het bedrag dat periodiek in rekening wordt gebracht voor abonnementsdiensten. Wij kunnen u in een keer kosten in rekening brengen voor meer dan een van de voorafgaande factureringsperioden voor bedragen die nog niet eerder zijn verwerkt.

 

6.4. Automatische verlenging. Als automatische verlenging is toegestaan in uw staat, zullen we u per e-mail informeren voordat de Diensten automatisch worden verlengd. Als we u hebben laten weten dat de Diensten automatisch worden verlengd, kunnen we de Diensten automatisch verlengen en u de op dat moment geldende kosten voor de verlengingstermijn in rekening brengen. We zullen u ook eraan herinneren dat we de kosten voor de verlenging van de Diensten door middel van de door u gekozen betaalwijze in rekening zullen brengen, ongeacht of deze op de verlengingsdatum reeds aan ons kenbaar is gemaakt of later is verstrekt. We zullen u ook instructies bieden over de wijze waarop u de Diensten kunt opzeggen. U moet de Diensten opzeggen voor de verlengingsdatum om te vermijden dat kosten in rekening worden gebracht voor de verlenging.

 

6.5. Online overzicht en fouten. We zullen u voorzien van een online factuuroverzicht op de website Factuur- en accountbeheer (https://commerce.microsoft.com), waar u het overzicht kunt bekijken en afdrukken. Dit is het enige factureringsoverzicht dat we u bieden. Het is uw verantwoordelijkheid een exemplaar van het online overzicht af te drukken of op te slaan en dit te bewaren voor uw administratie. Indien we een fout hebben gemaakt op uw factuur, dient u ons op de hoogte stellen binnen 120 dagen nadat de fout voor het eerst voorkomt op uw factuur. We zullen de kosten dan onmiddellijk onderzoeken. Als u ons niet binnen die periode op de hoogte brengt, ontheft u ons van alle aansprakelijkheid en vorderingen voor verliezen als gevolg van de fout en zullen we niet verplicht zijn de fout te corrigeren of restitutie te verlenen. Indien Microsoft een fout in de facturering ontdekt, zullen we de fout binnen 90 dagen corrigeren.

 

6.6. Afkoelingsperiode. Wanneer u een Dienst bij ons aanvraagt, stemt u ermee in dat we de levering van de Diensten met onmiddellijke ingang starten. U hebt geen recht op een annulerings- of afkoelingsperiode, tenzij een afkoelingsperiode wettelijk vereist is. U kunt betaalde Diensten opzeggen zoals bepaald in artikel 7.10.

 

6.7. Proefperiode. Als u gebruikmaakt van een proefaanbieding, moet u de Diensten voor het einde van de proefperiode opzeggen om te voorkomen dat nieuwe kosten in rekening worden gebracht, tenzij we u anders hebben laten weten. Als u de Diensten niet voor het einde van de proefperiode opzegt, kunnen we kosten voor de Diensten in rekening brengen.

 

6.8. Prijswijzigingen. Wij kunnen de prijs van de Diensten op elk moment wijzigen. Wij stellen u hiervan ten minste 15 dagen voor de prijswijziging per e-mail op de hoogte. Als u niet akkoord gaat met de prijswijziging, moet u de Diensten opzeggen en uw gebruik ervan beëindigen voordat de nieuwe prijs van kracht wordt. Als een vaste looptijd en prijs geldt voor de geboden Dienst, dan blijft deze prijs gedurende de looptijd van kracht.

 

6.9. Restitutiebeleid. Tenzij wettelijk of in het kader van een specifieke aanbieding voor de Dient anders is bepaald, zijn alle aankopen definitief en wordt geen restitutie verleend.

 

6.10. De Diensten opzeggen. U kunt de Diensten op elk moment opzeggen, met of zonder opgaaf van reden. Meer informatie en aanwijzingen betreffende het opzeggen van de Diensten is te vinden op de website Factuur- en accountbeheer (https://commerce.microsoft.com). Raadpleeg de aanbieding waarin de Diensten worden beschreven, aangezien (i) u mogelijk geen restitutie ontvangt op het moment van opzegging; (ii) u mogelijk opzeggingskosten verschuldigd bent; (iii) u mogelijk alle kosten die in verband met de Diensten in rekening zijn gebracht aan uw factureringsaccount voor de datum van opzegging moet voldoen; of (iv) u de toegang tot en het gebruik van uw account zou kunnen verliezen wanneer u de Diensten opzegt. Als u uw Diensten opzegt, worden uw Diensten beëindigd aan het eind van de lopende periode van de Dienst of, als we u op periodieke basis factureren, aan het einde van de periode waarin de annulering heeft plaatsgevonden.

 

6.11. Te late betaling. U bent in het redelijke verplicht om alle kosten te betalen die we moeten maken om uitstaande bedragen te innen. Hieronder vallen redelijke advocaatkosten en andere juridische kosten.

 

6.12. Betalingen aan u. Als we u een betaling verschuldigd zijn, stemt u ermee in ons tijdig van nauwkeurige informatie te voorzien die we nodig hebben om deze betaling aan u uit te voeren. U bent verantwoordelijk voor eventuele belastingen en toeslagen die u verschuldigd zou kunnen zijn als gevolg van deze betaling aan u. Als u ten onrechte een betaling ontvangt, kunnen we deze terugvorderen. U moet ook voldoen aan eventuele andere voorwaarden die we verbinden aan uw recht op betalingen. Als u ten onrechte een betaling ontvangt, kunnen wij de betaling terugboeken of terugbetaling eisen. U stemt ermee in hierbij uw samenwerking te verlenen. Wij kunnen de betaling aan u ook zonder voorafgaande kennisgeving verlagen in verband met voorafgaande te hoge uitbetalingen.

 

6.13. Geschenkbonnen. Voor verzilvering en gebruik van beschenkbonnen gelden de bepalingen op https://commerce.microsoft.com/PaymentHub/Help/Show/toc_link_no_62.

 

6.14. Diensten met internettoegang en kosten. U bent verantwoordelijk voor betaling van de kosten die door uw internetprovider of Wi-Fi-provider in rekening worden gebracht. Deze kosten komen bovenop de kosten die u ons voor de Diensten betaalt. Als u de Diensten raadpleegt door middel van een draadloos apparaat (bijvoorbeeld een mobiele telefoon of tablet), is het mogelijk dat uw mobiele provider kosten in rekening brengt voor kennisgevingen, internetgebruik, berichtenverkeer en gegevensgebruik op het draadloze netwerk van de provider. Informeer bij uw provider om te bepalen welke kosten van toepassing zijn. U draagt de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele kosten die u in rekening worden gebracht voor het verkrijgen van toegang tot de Diensten door middel van een draadloze of andere communicatiedienst.

7. BINDENDE ARBITRAGECLAUSULE EN CLASS-ACTION VERKLARING VAN AFSTAND ALS U IN DE VERENIGDE STATEN WOONT

 

Dit artikel is van toepassing op alle geschillen MET UITZONDERING VAN GESCHILLEN MET BETREKKING TOT DE HANDHAVING OF GELDIGHEID VAN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VAN U, UW LICENTIEVERLENERS, MICROSOFT OF DE LICENTIEVERLENERS VAN MICROSOFT. De term “geschil” duidt op elk geschil, elke gerechtelijke stap of andere onenigheid tussen u en Microsoft ten aanzien van de Diensten (met inbegrip van de prijs daarvoor) of deze Overeenkomst, ongeacht of dit als basis een contract, garantie, onrechtmatige daad, statuut, regelgeving of verordening heeft of enige andere juridische of wettelijke basis kent. “Geschil” heeft hierbij de breedst mogelijke betekenis die wettelijk mogelijk is.

7.1 Kennisgeving van geschil. In het geval van een geschil dient u of Microsoft de andere partij een Kennisgeving van geschil te geven. Dit is een schriftelijke verklaring waarin de naam, adres en contactgegevens van de verstrekkende partij zijn vermeld, evenals de feiten die de aanleiding voor het geschil vormen en het verlangde herstel. U dient elke Kennisgeving van geschil per Amerikaanse post te sturen naar Microsoft Corporation, ATTN: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Er is een formulier beschikbaar op de website Legal and Corporate Affairs (LCA) (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=245499). Microsoft zal elke Kennisgeving van geschil aan u per Amerikaanse post naar uw adres sturen, indien wij daarover beschikken, en anders naar uw e-mailadres. U en Microsoft zullen pogen elk geschil via informele onderhandelingen op te lossen binnen 60 dagen na de datum waarop de Kennisgeving van geschil is verzonden. Na 60 dagen mag u of Microsoft een arbitrageprocedure starten.

 

7.2 Hof voor kleine vorderingen. U mag geschillen aanhangig maken in een hof voor kleine vorderingen in uw eigen land of in King County, Washington, USA, indien het geschil aan alle vereisten voor afhandeling in het hof voor kleine vorderingen voldoet. U mag het geschil in een hof voor kleine vorderingen aanhangig maken, ongeacht of u eerst informeel hebt onderhandeld.

 

7.3 Bindende arbitrage. Indien u en Microsoft er niet in slagen een geschil door informele onderhandelingen of in een hof voor kleine vorderingen op te lossen, zullen alle overige inspanningen om het geschil tot een oplossing te brengen uitsluitend via bindende arbitrage plaatsvinden, volgens de bepalingen van de Federal Arbitration Act (“FAA”). U doet afstand van uw recht om alle geschillen aanhangig te maken (ook als deelnemer in een collectieve procedure) in een gerechtshof voor een rechter of jury. In plaats daarvan zullen alle geschillen voor een neutrale arbiter worden gebracht, wiens beslissing bindend zal zijn, met uitzondering van een beperkt recht op beroep onder de FAA. Elk hof met rechtsbevoegdheid over de partijen kan de beslissing van de arbiter afdwingen.

 

7.4 Verklaring van afstand van class action. Alle stappen om een geschil op te lossen of aanhangig te maken zullen slechts op individuele basis worden gedaan. Noch u, noch Microsoft zal een geschil als class action, private attorney general action of ander proces laten behandelen waarin een van beide partijen als vertegenwoordiger van een groep optreedt of voorstelt op te treden. Er zullen geen arbitrages of procedures met andere arbitrages of procedures worden gecombineerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van alle partijen in de desbetreffende arbitrages of procedures.

 

7.5 Arbitrageprocedure. Elke arbitrage wordt uitgevoerd door de American Arbitration Association (de “AAA”) onder diens Commercial Arbitration Rules (Regels inzake zakelijke arbitrage). Als U een natuurlijke persoon bent en de Diensten voor uzelf of Uw gezin gebruikt, of als de waarde van het geschil $ 75.000 of minder bedraagt, ongeacht of u een natuurlijk persoon bent of hoe u de Diensten gebruikt, zijn tevens diens Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes (Aanvullende procedures voor geschillen met consumenten) van toepassing. Zie voor meer informatie http://www.adr.org of bel 1-800-778-7879. U kunt de arbitrage in gang zetten door het formulier dat beschikbaar is op de website Legal and Corporate Affairs (LCA) (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=245497) in te dienen bij de AAA. U gaat ermee akkoord alleen een arbitrageprocedure te starten in uw eigen land of in King County, Washington, USA. Microsoft gaat ermee akkoord alleen een arbitrageprocedure te starten in het land waar u bent gevestigd. U mag aan de hand van de AAA-regels verzoeken om een telefonische of persoonlijke behandeling. In een geschil van $ 10.000 of minder zal de behandeling telefonisch plaatsvinden, tenzij de arbiter goede gronden heeft om voor een persoonlijke behandeling te kiezen. De arbiter kan u dezelfde schadevergoeding toewijzen als een gerechtshof zou kunnen. De arbiter kan alleen een uitspraak of dwangbevel voor u persoonlijk doen en alleen voor zover dit uw individuele eis bevredigt.

 

7.6 Arbitragekosten en opties.

 

7.6.1 Geschillen van $ 75.000 of minder. Microsoft zal u direct uw kosten voor het starten van de procedure vergoeden en de kosten van de AAA en de arbiter en hun onkosten betalen. Als u Microsoft’s laatste schriftelijke schikkingsvoorstel dat is gedaan voordat de arbiter werd aangesteld afwijst, uw geschil doorloopt tot aan een door een arbiter gewezen vonnis en de arbiter u meer toekent dan Microsoft’s laatste schriftelijke aanbod, zal Microsoft u drie premies geven: (i) betaling van de grotere toekenning of $ 1.000; (ii) betaling van tweemaal uw redelijke advocaatkosten, indien van toepassing; en (iii) vergoeding van alle onkosten (met inbegrip van de honoraria en kosten van getuigenexperts) die uw advocaat redelijkerwijs maakt voor het onderzoeken, voorbereiden en afhandelen van uw claim met arbitrage. De arbiter bepaalt de hoeveelheid van de honoraria, kosten en onkosten, tenzij u en Microsoft er overeenstemming over bereiken.

 

7.6.2 Geschillen van meer dan $ 75.000. De AAA-regels zijn van toepassing op de kosten voor het aanhangig maken en de honoraria en onkosten van de AAA en de arbiter.

 

7.6.3 Geschillen van elk willekeurig bedrag. In elke arbitrageprocedure die u begint, zal Microsoft zijn tarieven en onkosten voor de AAA en de arbiter, en de kosten voor het aanhangigmaken die zij u heeft vergoed, slechts op u verhalen als de arbiter vonnist dat de arbitrage om een onnozele reden of vanwege misplaatste doeleinden is aangevraagd. Bij elke arbitrageprocedure die Microsoft aanvangt, zal Microsoft alle kosten voor het starten van de procedure, de kosten van de AAA en de arbiter en hun onkosten betalen. Microsoft zal bij geen enkele arbitrage haar advocaatkosten of onkosten op u verhalen. Honoraria en onkosten worden niet meegeteld bij de berekening van het bedrag van een geschil.

 

7.7 Conflict met AAA-regels. Deze Overeenkomst is van toepassing voor zover zij niet strijdig is met de Commercial Arbitration Rules (Regels inzake zakelijke arbitrage) en Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes (Aanvullende procedures voor geschillen met consumenten) van de AAA.

 

7.8 Vorderingen of geschillen dienen binnen een jaar te worden aangemeld. Voor zover dit wettelijk is toegestaan, dient elke vordering en elk geschil waarop artikel 7 van toepassing is binnen één jaar te worden aangemeld bij een hof voor kleine vorderingen (artikel 7.2) of in een arbitrageprocedure (artikel 7.3). Deze periode van één jaar begint op de datum waarop de vordering of Kennisgeving van geschil voor het eerst had kunnen worden ingediend. Indien de vordering of het geschil niet binnen één jaar wordt ingediend, wordt deze permanent niet ontvankelijk.

 

7.9 Afwijzing van toekomstige wijzigingen in de arbitrageprocedure. U kunt eventuele wijzigingen die Microsoft in artikel 7 aanbrengt (afgezien van adreswijzigingen) afwijzen door ons binnen 30 dagen van de wijziging per post een kennisgeving toe te zenden via het adres in artikel 7.1. Indien U dit doet, blijft voor U de meest recente versie van artikel 7 die van kracht was voor de door u afgewezen wijziging gelden.

 

7.10 Scheidbaarheid. Indien de verklaring van afstand van class-action in artikel 10.4 voor alle of enkele delen van een geschil onwettig of onuitvoerbaar wordt geacht, zal artikel 7 niet op die delen van toepassing zijn. In plaats daarvan worden deze delen gescheiden en voor een gerechtshof gebracht, terwijl de resterende delen in arbitrage blijven. Indien enige andere bepaling van artikel 7 onwettig of niet-uitvoerbaar wordt geacht, wordt die bepaling gescheiden, terwijl de rest van artikel 7 volledig van kracht blijft.

 

8. Geen Garanties

 

MICROSOFT EN ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN, RESELLERS, DISTRIBUTEURS EN LEVERANCIERS GEVEN GEEN GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN. U BEGRIJPT DAT HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN GESCHIEDT OP EIGEN RISICO EN DAT WE DE DIENSTEN AANBIEDEN “IN DE HUIDIGE STAAT”, “MET ALLE TEKORTKOMINGEN” EN “ZOALS BESCHIKBAAR”. MICROSOFT BIEDT GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID OF ACTUALITEIT VAN DE INFORMATIE DIE BESCHIKBAAR IS OP DE DIENSTEN. Voor zover op grond van het plaatselijk recht is toegestaan, wijzen we elke impliciete garantie, met inbegrip van garantie terzake verkoopbaarheid, toereikende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, professionele inspanning en niet-inbreukmaken van de hand. Het is mogelijk dat u beschikt over bepaalde rechten op grond van uw plaatselijke wetgeving. Niets in deze Overeenkomst is bedoeld ter aantasting van deze rechten, indien deze van toepassing zijn.

 

U ERKENT EN STEMT ERMEE IN DAT computer- en telecommunicatiesystemen niet vrij van fouten zijn en zich zo nu en dan perioden van downtime kunnen voordoen. Wij garanderen NIET dat de DIENSTEN ononderbroken, actueel, nauwkeurig of vrij van fouten ZIJN, of dat geEN verlies VAN INHOUD zal plaatsvinden.

 

INDIEN U EEN XBOX ONE-CONSOLE, EEN XBOX 360-CONSOLE, XBOX-ACCESSOIRE, OF KINECT-SENSOR GEBRUIKT BUITEN EEN ONDERSTEUND LAND, IS MICROSOFT UITSLUITEND VERANTWOORDELIJK VOOR HET LEVEREN VAN SERVICE IN DE LANDEN DIE IN DE GARANTIE WORDEN GENOEMD. MICROSOFT IS NIET VERANTWOORDELIJK, EN UW XBOX- OF KINECT-PRODUCT IS MOGELIJK UITGESLOTEN VAN GARANTIEDEKKING EN PRODUCTONDERSTEUNING BUITEN DE LANDEN DIE IN DE GARANTIE WORDEN GENOEMD.

9. Aansprakelijkheidsbeperking

 

Indien Microsoft deze Overeenkomst schendt, stemt u ermee in dat uw enige verhaalsmogelijkheid eruit bestaat directe schade tot een bedrag gelijk is aan de kosten van de Diensten voor één maand (of maximaal USD 10,00 indien de Diensten gratis zijn) te verhalen op Microsoft of haar gelieerde ondernemingen, resellers, distributeurs en leveranciers. U kunt geen andere schade of verliezen OF SCHADE verhalen, met inbegrip van, ZONDER BEPERKING, directe of gevolgschade, winstderving, speciale, indirecte of incidentele schade, of schadevergoedingen met een punitief karakter. Deze beperkingen en uitsluitingen zijn zelfs van toepassing indien dit rechtsmiddel uw verliezen niet volledig compenseert of faalt in zijn wezenlijke doel, of we op de hoogte waren of hadden moeten zijn van de mogelijkheid van de schade. Voor zover maximaal wordt toegestaan door het recht, gelden deze bepalingen en uitsluitingen voor alle aspecten in verband met de Overeenkomst, zoals verlies van inhoud, belemmering van uw gebruik van de Diensten door een virus, vertragingen of storingen tijdens het starten of voltooien van zendingen of transacties, vorderingen op grond van wanprestatie, garantie of voorwaarde, risicoaansprakelijkheid, nalatigheid, valse voorstelling van zaken, verzwijging, overtreding, schending van wetten of voorschriften, of onrechtmatige verrijking. Enkele van of al deze beperkingen of uitsluitingen zijn mogelijk niet op u van toepassing als in uw staat, provincie of land het uitsluiten of beperken van incidentele schade, gevolgschade of overige schade niet is toegestaan.

 

10. Contractpartij van Microsoft, plaats van rechtspraak, en toepasselijk recht

U gaat een contact aan met Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Het recht van de staat waar u woont geldt voor de interpretatie van deze Overeenkomst, vorderingen in verband met schending ervan, en alle andere vorderingen (waaronder vorderingen in verband met consumentenbescherming, oneerlijke concurrentie en onrechtmatige daad), ongeacht de principes van internationaal privaatrecht, met dien verstande dat de FAA zeggenschap heeft over alle bepalingen met betrekking tot arbitrage. U en wij stemmen onherroepelijk in met de exclusieve jurisdictie en de plaats van zitting van de staats- of federale rechtbank King County, Washington in de Verenigde Staten voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst of de Diensten en die dienen aan het gerechtshof (geen arbitrage en geen rechtbank voor kleine vorderingen.

11. Websites van derden

Het is mogelijk dat u via de Diensten of via toepassingen die u downloadt door middel van de Diensten toegang kunt krijgen tot de websites of diensten van derden. Microsoft is niet verantwoordelijk voor websites, diensten of materiaal van derden die toegankelijk is via deze diensten van derden. U bent zelf aansprakelijk voor al uw interacties met derden (met inbegrip van adverteerders). Op uw gebruik van de websites of services van derden zijn mogelijk voorwaarden van de betreffend derde partij van toepassing.

 

12. DRM

Als u gebruikmaakt van inhoud die beschermd is met digital rights management (DRM), kan de DRM-software mogelijk automatisch gegevens over mediagebruiksrechten opvragen van een online rechtenserver en DRM-updates downloaden en installeren zodat u het materiaal kunt afspelen.

13. Geldigheid na beëindiging

 

Artikel 4, 6 (wat betreft verschuldigde bedragen voor het eind van de Overeenkomst), 8, 9, 10, 16, en de artikelen waarvan de bepaling van toepassing zijn na het einde van de overeenkomst blijven van kracht na het beëindigen of opzeggen van deze Overeenkomst.

 

14. Toewijzing en overdracht

We kunnen deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op elk moment overdragen zonder u daarvan in kennis te stellen. Het is niet toegestaan deze Overeenkomst over te dragen of gebruiksrechten voor de Diensten over te dragen.

15. Mededelingen aan partijen

 

U stemt ermee in dat Microsoft u per e-mail kennisgevingen met betrekking tot de Diensten of wettelijk verplichte mededelingen toestuurt op het adres dat u hebt opgegeven tijdens de aanmelding voor de Diensten. Mededelingen die via e-mail aan u worden verzonden, worden geacht te zijn verzonden en ontvangen op de verzenddatum van de e-mail. Als u niet instemt met elektronische ontvangst, moet u stoppen met het gebruik van de Diensten. U kunt Microsoft op de hoogte stellen op de wijze die wordt beschreven in het gedeelte klantenondersteuning van de Diensten.

16. Contractinterpretatie

 

Dit is de volledige Overeenkomst tussen u en Microsoft voor het gebruik van de Diensten. Deze overeenkomst vervangt alle eerdere Overeenkomsten tussen u en Microsoft met betrekking tot het gebruik van de Diensten. Alle onderdelen van deze Overeenkomst zijn van toepassing voor zover maximaal is toegestaan op grond van toepasselijk recht. Als een rechtbank arbiter bepaalt dat wij een deel van deze Overeenkomst zoals geformuleerd, niet kunnen afdwingen, kunnen wij deze bepalingen vervangen door gelijksoortige bepalingen voor zover deze afdwingbaar zijn op grond van toepasselijk recht. De rest van deze Overeenkomst wordt echter niet gewijzigd. In artikel 7.10 wordt bepaald wat gebeurt indien artikel 7 (arbitrage en afstandsname van class action) onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden. Artikel 7.10 prevaleert over dit artikel bij eventuele strijdigheden.

17. Geen derde begunstigden

 

Deze Overeenkomst strekt uitsluitend tot voordeel van u en ons. De overeenkomst strekt niet tot voordeel van anderen, met uitzondering van rechtsopvolgers en cessionarissen van Microsoft.

 

18. Ondersteuning

 

We bieden geen klantenondersteuning voor de Diensten, tenzij anders bepaald in deze Overeenkomst of in het materiaal dat we publiceren in verband met een specifiek onderdeel van de Diensten. Meer informatie over klantenondersteuning vindt u op http://www.xbox.com/support of http://www.windowsphone.com.

19. Exportbeperkingen

 

Voor de gratis software en services van Microsoft gelden export- en technologiewetten van de Verenigde Staten en andere rechtsgebieden en u stemt ermee in alle dergelijke toepasselijke wetten en voorschriften die van toepassing zijn op de software en/of de services na te leven. Toestemming van de Amerikaanse overheid is vereist voor overdracht van deze gratis software en services aan overheden van landen waarvoor een embargo geldt en bepaalde verboden partijen. Raadpleeg de website van het Amerikaanse Department of Treasury (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=243206) voor meer informatie. Daarnaast gelden voor betaalde services de Amerikaanse exportwetten en -voorschriften, en u bent verplicht deze na te leven. Deze wetten bevatten beperkingen op bestemmingen, eindgebruikers en eindgebruik. Raadpleeg de website Exporting Microsoft Products (http://www.microsoft.com/exporting) voor meer informatie.

20. KENNISGEVING

 

20.1 Mededelingen en de procedure voor het indienen van vorderingen inzake inbreuk op intellectueel eigendom. Microsoft respecteert de intellectuele eigendomsrechten van derden. Als u een melding van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten wilt inzenden, met inbegrip van vorderingen inzake inbreuk op het auteursrecht, verzoeken we u onze procedures voor het indienen van Kennisgevingen van inbreuk te gebruiken (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.aspx). ALLE VRAGEN DIE GEEN VERBAND HOUDEN MET DEZE PROCEDURE, WORDEN NIET BEANTWOORD.

Microsoft gebruikt het proces dat is uiteengezet in hoofdstuk 17 van het wetboek van de Verenigde Staten, artikel 512(c)(2) voor de beantwoording van meldingen van inbreuk op het auteursrecht. Indien de omstandigheden daarom vragen, kan Microsoft accounts van gebruikers van Microsoft-diensten die herhaaldelijk inbreuk maken ook uitschakelen of beëindigen.

 

20.2 Kennisgevingen en procedures betreffende vragen rond intellectueel eigendom in advertenties op gesponsorde sites. Raadpleeg onze richtlijnen voor intellectueel eigendom (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243207) voor informatie over vragen rond intellectueel eigendom binnen ons advertentienetwerk.

20.3 Auteursrecht- en handelsmerkaanduidingen. Voor alle onderdelen van de Diensten geldt: Copyright © 2013 Microsoft Corporation en/of diens leveranciers, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Alle rechten voorbehouden. Het eigendom, auteursrecht en overige intellectuele eigendomsrechten in de Diensten en inhoud behoren toe aan ons of onze leveranciers. Microsoft en de namen, logo´s en pictogrammen van alle Microsoft-producten, -software en -diensten, zijn mogelijk handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft in de Verenigde Staten en/of andere landen. De namen van bestaande bedrijven en producten zijn mogelijk handelsmerken van de respectieve eigenaars. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze Overeenkomst worden verleend, zijn voorbehouden. Bepaalde software die op websiteservers van Microsoft wordt gebruikt, is gedeeltelijk gebaseerd op werk van de Independent JPEG Group. Copyright © 1991-1996 Thomas G. Lane. Alle rechten voorbehouden. Het auteursrecht van de ‘gnuplot’-software die op bepaalde websiteservers van Microsoft wordt gebruikt, berust bij (© 1986-1993) Thomas Williams en Colin Kelley. Alle rechten voorbehouden. Voor delen geldt: Copyright © 2012 Netflix, Inc. Alle rechten voorbehouden.

20.4 Kennisgeving met betrekking tot de visuele standaard H.264/AVC en de videostandaard VC-1. De software kan visuele decoderingstechnologie voor H.264/MPEG-4 AVC en/of VC-1 bevatten. Voor MPEG LA, L.L.C. is deze kennisgeving vereist:

DIT PRODUCT IS IN LICENTIE GEGEVEN UIT HOOFDE VAN DE AVC EN DE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSES VOOR PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK DOOR EEN CONSUMENT OM (A) VIDEO TE CODEREN OVEREENKOMSTIG DE STANDAARDEN (“VIDEOSTANDAARDEN”) EN/OF (B) AVC EN VC-1 VIDEO TE DECODEREN DIE DOOR EEN CONSUMENT VOOR PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK IS GECODEERD EN/OF IS VERKREGEN VAN EEN AANBIEDER VAN VIDEO DIE BEVOEGD IS OM DERGELIJKE VIDEO AAN TE BIEDEN. GEEN VAN DEZE LICENTIES STREKT ZICH UIT TOT ANDERE PRODUCTEN, ONGEACHT OF EEN DERGELIJK PRODUCT IN EEN ENKEL ARTIKEL BIJ DEZE SOFTWARE WORDT MEEGELEVERD. VOOR AL HET OVERIGE GEBRUIK WORDT GEEN LICENTIE TOEGEKEND, NOCH WORDT DIT GEÏMPLICEERD. AANVULLENDE INFORMATIE KAN WORDEN VERKREGEN BIJ MPEG LA, L.L.C. ZIE DE MPEG LA-WEBSITE (http://www.mpegla.com).

Ter verduidelijking: deze kennisgeving beperkt of verbiedt niet het gebruik van de software die is geleverd krachtens deze Overeenkomst voor normale bedrijfsdoeleinden die persoonlijk zijn voor dat bedrijf, waaronder niet zijn inbegrepen (i) herdistributie van de software aan derden of (ii) het maken van materiaal met technologieën in overeenstemming met de VIDEONORMEN voor distributie aan derden.

De volgende aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op Xbox Live en Games for Windows Live.

We verlangen bepaalde machtigingen voordat u de voorzieningen en functies van de dienst Xbox Live/Games for Windows Live kunt evalueren of gebruiken en wij deze kunnen inschakelen. Tot deze voorzieningen en functies behoren ranglijsten, live-gehoste games, prestaties, toernooien, en het delen van gamersprofielen. Als u gebruik evalueert of wij deze voorzieningen en functies inschakelen, verleent u Microsoft en haar gelieerde ondernemingen, resellers, distributeurs, service providers, partners en/of leveranciers (elk een “Microsoft-partij”) de volgende machtigingen: Microsoft-partijen mogen de volgende zaken gebruiken, opslaan, kopiëren, distribueren, uitzenden, verzenden, publiekelijk vertonen en uitvoeren, en reproduceren: (i) uw gamescores; (ii) uw gameplaysessies; (iii) uw aanwezigheid bij de dienst Xbox Live/Games for Windows-Live; (iv) de tijd die u hebt doorgebracht binnen bepaalde onderdelen van de dienst Xbox Live/Games for Windows-Live; (v) de onderdelen van de dienst Xbox Live/Games for Windows-Live die op uw beeldscherm worden weergegeven en hoe lang deze zijn weergegeven; (vi) ranglijsten, statistische gegevens, gamersprofielen, avatars, en inhoud die u eventueel inzendt; en (vii) overige gebruiksgegevens. Deze machtigingen gelden met of zonder verwijzing naar u, uw gamertag of avatar. We mogen deze machtigingen gebruiken zonder enige mededeling of compensatie aan u. Voor alle duidelijkheid: wij hebben het recht informatie betreffende uw gebruik van, en activiteiten op, Xbox Live bekend te maken via Games for Windows-Live en andersom. Als u ervoor kiest uw account voor de Diensten te koppelen aan de account van een Microsoft-partij via de dienst Xbox Live (bijvoorbeeld de uitgever van een game of leverancier van een app), stemt u ermee in dat Microsoft beperkte accountgegevens deelt met de betreffende Microsoft-partij. Dergelijke accountgegevens bevatten mogelijk nam, adres, e-mailadres e geboortedatum, maar geen creditcard- of andere betalingsgegevens.

Voor de werking van Xbox Live-voorzieningen binnen de context van specifieke games die u verkiest te gebruiken, kunnen uitgevers van deze games toegang hebben tot de online contactinformatie (zoals de schermnaam) die anderen in staat stelen contact op te nemen met u (of uw gekoppelde accounts) op Xbox Live, zoals is toegestaan in uw privacy- en online-instellingen. Als u ervoor kiest uw account voor Diensten te koppelen aan het account van een uitgever, heeft deze uitgever mogelijk ook toegang tot de inhoud van communicatie die binnen de game plaatsvindt wanneer u bent aangemeld bij uw account bij de uitgever. U kunt de communicatievoorzieningen op Xbox Live voor uzelf en uw minderjarige beheren in uw privacy- en online-instellingen.

U mag geen enkele vorm van privacy verwachten betreffende uw gebruik van de voorzieningen voor live communicatie (zoals voice chat, video en communicatie in live-gehoste gameplaysessies) doe worden geboden door middel van de dienst Xbox Live/Games for Windows-Live. Wij kunnen deze communicatie volgen voor zover dit wettelijk is toegestaan. Wij kunnen echter niet de volledige Dienst volgen en doen ook geen poging daartoe. U begrijpt dat anderen deze communicatie kunnen opnemen en gebruiken. Communicatie in live-gehoste gameplaysessies kunnen ook naar anderen worden uitgezonden. Bij sommige games wordt gebruikgemaakt van gamemanagers en hosts. Gamemanagers en hosts zijn niet bevoegd om te spreken uit naam van Microsoft. Hun standpunten komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van Microsoft.

Als u gebruik maakt van diensten met spraakfunctionaliteit, worden uw gesproken opdrachten mogelijk verzonden naar Microsoft. U stemt ermee in dat Microsoft uw ingesproken opdrachten opneemt en verzamelt voor de voorziening van diensten met spraakfunctionaliteit en voor de verbetering van de kwaliteit en nauwkeurigheid van de spraakherkenning. We gebruiken uw gesproken opdrachten niet voor andere doeleinden. We behandelen gesproken opdrachten in overeenstemming met de Privacyverklaring (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=259655).

In de Diensten kunnen virtuele betaalmiddelen zijn opgenomen die in een game kunnen worden besteed, zoals, onder andere, goud, munten, geld of punten. Deze kunt u bij Microsoft tegen betaling aanschaffen als u meerderjarig bent in het land waar u woont. De Diensten kunnen ook virtuele digitale artikelen of goederen bevatten die bij Microsoft kunnen worden aangeschaft tegen betaling van geld of gamebetaalmiddelen. Gamebetaalmiddelen en virtuele goederen kunnen niet voor geld, goederen of andere artikelen met geldelijke waarde worden ingewisseld bij Microsoft of derden.

Afgezien van de beperkte, persoonlijke, herroepbare, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare licentie voor het gebruik van de gamebetaalmiddelen en goederen, uitsluitend binnen de Diensten, bezit u geen rechten of eigendom met betrekking tot dergelijke gamebetaalmiddelen of goederen die worden gebruikt in of afkomstig zijn uit de Diensten, of andere kenmerken die zijn geassocieerd met het gebruik van de Diensten of die zijn opgeslagen in de Diensten.

Microsoft kan de virtuele betaalmiddelen en/of virtuele goederen in games op elk moment geheel naar eigen inzicht reguleren, beheren, wijzigen en/of afschaffen.

Standaard licentievoorwaarden voor Windows Phone-toepassingen

 

STANDAARD LICENTIEVOORWAARDEN VOOR TOEPASSINGEN (BIJGEWERKT SEPTEMBER 2012)

WINDOWS PHONE STORE/MARKETPLACE

 

Deze licentievoorwaarden vormen een overeenkomst tussen u en de toepassingsprovider. Lees deze bepalingen aandachtig door. Ze zijn van toepassing op de softwaretoepassingen die u downloadt via de Windows Phone Store/Marketplace, met inbegrip van updates en aanvullingen voor de toepassingen, tenzij afzonderlijke voorwaarden bij de toepassing worden verstrekt, in welk geval deze laatste voorwaarden van toepassing zijn. DOOR DE TOEPASSING TE DOWNLOADEN OF TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DEZE BEPALINGEN. ALS U ER NIET MEE AKKOORD GAAT, HEBT U NIET HET RECHT OM DE TOEPASSING TE DOWNLOADEN OF TE GEBRUIKEN EN MAG U DAT OOK NIET DOEN.

De toepassingsprovider is de entiteit die de toepassing aan u in licentie geeft, zoals vermeld in de Windows Phone Store/Marketplace.

Indien u instemt met deze licentievoorwaarden en deze naleeft, ontvangt u de onderstaande rechten.

1. INSTALLATIE EN GEBRUIKSRECHTEN. U mag één exemplaar van de toepassing installeren en gebruiken op maximaal vijf (5) apparaten met Windows Phone-functionaliteit die zijn gekoppeld aan het Microsoft-account dat u gebruikt voor het verkrijgen van toegang tot de Windows Phone Store/Marketplace.

2. OP INTERNET GEBASEERDE DIENSTEN.

a. Toestemming voor op internet gebaseerde of draadloze diensten. Het is mogelijk dat de toepassing een verbinding maakt met op internet gebaseerde of draadloze diensten. Door de toepassing te gebruiken geeft u aan dat u instemt met de verzending van standaard apparaatinformatie (inclusief, maar niet beperkt tot technische informatie over uw apparaat, systeem- en toepassingssoftware en randapparaten) voor op internet gebaseerde of draadloze diensten. Als andere voorwaarden worden verstrekt in verband met uw gebruik van de diensten, zijn deze eveneens van toepassing.

b. Misbruik van op internet gebaseerde Diensten. U mag op internet gebaseerde diensten niet gebruiken op een wijze die schade toebrengt aan de diensten of het gebruik van de diensten of het draadloze netwerk door anderen belemmert. U mag de diensten niet gebruiken om uzelf op welke manier dan ook zonder toestemming toegang te verschaffen tot diensten, gegevens, accounts of netwerken.

3. REIKWIJDTE VAN DE LICENTIE. De toepassing wordt niet verkocht, maar in licentie gegeven. Deze overeenkomst verleent u slechts bepaalde rechten om de toepassing te gebruiken. Als Microsoft de mogelijkheid tot het gebruik van de toepassingen op uw apparaten op grond van uw overeenkomst met Microsoft uitschakelt, vervallen de corresponderende licentierechten. De toepassingsprovider behoudt zich alle overige rechten voor. U mag de toepassing alleen gebruiken zoals expliciet wordt vermeld in deze overeenkomst, tenzij het toepasselijk recht u niettegenstaande deze beperking meer rechten verleent. Hierbij dient u zich te houden aan de technische beperkingen in de toepassing die ervoor zorgen dat u de toepassing alleen op bepaalde manieren kunt gebruiken. Het is niet toegestaan:

• technische beperkingen in de toepassing te omzeilen;

• reverse engineering toe te passen of de toepassing te decompileren of disassembleren, behalve in zover dit niettegenstaande deze beperking uitdrukkelijk is toegestaan door het toepasselijk recht;

• meer kopieën te maken van de toepassing dan is vermeld in deze overeenkomst of, ondanks deze beperking, is toegestaan op grond van het toepasselijk recht;

• de toepassing te publiceren of anderszins aan anderen beschikbaar te stellen om deze te kopiëren;

• de toepassing te verhuren, in lease te geven of uit te lenen; of

• de toepassing of deze overeenkomst over te dragen aan een derde partij.
4. DOCUMENTATIE. Indien documentatie wordt geleverd bij de toepassing, mag u de documentatie kopiëren en gebruiken voor interne naslagdoeleinden.

5. EXPORTBEPERKINGEN. Op de toepassing is de Amerikaanse exportwetgeving van toepassing. U dient zich te houden aan alle nationale en internationale exportwetten en -regels die van toepassing zijn op de toepassing. Dergelijke wetten leggen beperkingen op aan bestemmingen, eindgebruikers en eindgebruik. Zie http://www.microsoft.com/exporting voor meer informatie over Microsoft-producten.

6. ONDERSTEUNINGSDIENSTEN. Neem contact op met de toepassingsprovider om te bepalen of ondersteuningsdiensten beschikbaar zijn. Microsoft (tenzij Microsoft de toepassingsprovider is), uw telefoonfabrikant en uw gsm-operator zijn niet verantwoordelijk voor de levering van ondersteuningsdiensten voor de toepassing.

7. GEHELE OVEREENKOMST. Deze overeenkomst, de bepalingen voor aanvullingen en updates, en het privacybeleid waarmee u hebt ingestemd, vormen de gehele overeenkomst voor de toepassing.

8. TOEPASSELIJK RECHT.

a. Verenigde Staten. Als u de toepassing hebt verkregen in de Verenigde Staten, is het recht van de staat waar u woont van toepassing op de interpretatie van deze overeenkomst, vorderingen betreffende schending ervan, en alle andere vorderingen (met inbegrip van vorderingen betreffende consumentenbescherming, oneerlijke concurrentie en onrechtmatige daad), ongeacht de beginselen van internationaal privaatrecht.

b. Canada. Als u de toepassing hebt verkregen in de Canada, is het recht van de provincie waar u woont van toepassing op de interpretatie van deze overeenkomst, vorderingen betreffende schending ervan, en alle andere vorderingen (met inbegrip van vorderingen betreffende consumentenbescherming, oneerlijke concurrentie en onrechtmatige daad), ongeacht de beginselen van internationaal privaatrecht.

c. Buiten de Verenigde Staten en Canada. Indien u de toepassing hebt verkregen in een ander land, is het recht van het land waar u woont van toepassing.

9. JURIDISCH EFFECT. In deze overeenkomst worden bepaalde rechten beschreven. Het is mogelijk dat u beschikt over andere rechten in uw rechtsgebied. Deze overeenkomst vormt geen wijziging van de rechten die u hebt ingevolge het recht in uw land indien het recht van uw land dit niet toestaat.

10. GEEN GARANTIE. DE TOEPASSING WORDT IN LICENTIE GEGEVEN IN DE HUIDIGE STAAT, MET ALLE AANWEZIGE FOUTEN, EN ZOALS DEZE BESCHIKBAAR IS. U GEBRUIKT DEZE OP EIGEN RISICO. DE TOEPASSINGSPROVIDER SLUIT UIT NAAM VAN ZICHZELF, MICROSOFT, OPERATORS VAN DE GSM-NETWERKEN VIA WELKE DE TOEPASSING WORDT GELEVERD, EN ONZE EN HUN RESPECTIEVE GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LEVERANCIERS EN AGENTEN (“GEDEKTE PARTIJEN”) ALLE EXPLICIETE GARANTIES EN CONDITIES IN VERBAND MET DE TOEPASSING UIT. U DRAAGT HET VOLLEDIGE RISICO WAT BETREFT DE KWALITEIT EN PRESTATIES VAN DE TOEPASSING. U DRAAGT DE VOLLEDIGE KOSTEN VAN ALLE NOODZAKELIJKE ONDERHOUD EN REPARATIES INDIEN DE TOEPASSING ONDEUGDELIJK BLIJKT TE ZIJN. HET IS MOGELIJK DAT U AANVULLENDE CONSUMENTENRECHTEN HEBT INGEVOLGE UW PLAATSELIJKE RECHT WAARIN DEZE OVEREENKOMST GEEN WIJZIGINGEN KAN AANBRENGEN. VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET PLAATSELIJKE RECHT, WIJZEN DE GEDEKTE PARTIJEN ALLE IMPLICIETE GARANTIES EN CONDITIES AF, MET INBEGRIP VAN GARANTIES EN CONDITIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN HET NIET-INBREUKMAKEND KARAKTER VAN DE TOEPASSING.

11. BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN VAN VERHAAL EN SCHADEVERGOEDING. VOOR ZOVER DIT WETTELIJK IS TOEGESTAAN, KUNT U OP DE TOEPASSINGSPROVIDER UITSLUITEND DIRECTE SCHADE VERHALEN TOT HET BEDRAG DAT U HEBT BETAALD VOOR DE TOEPASSING, MET EEN MINIMUM VAN EEN U.S. DOLLAR (US$1,00). U STEMT ERMEE IN NIET TE TRACHTEN ANDERE SCHADE OP EEN DISTRIBUTEUR TE VERHALEN, MET INBEGRIP VAN GEVOLGSCHADE, WINSTDERVING, BIJZONDERE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF DOOR HET GERECHT OPGELEGDE SCHADE VAN ALLE GEDEKTE PARTIJEN.

Deze beperking geldt voor:

• alle aspecten van de toepassing, diensten of inhoud die door middel van de toepassing beschikbaar worden gesteld; en

• vorderingen voor wanprestatie, garantie, consumentenrecht, misleiding, oneerlijke concurrentie; risicoaansprakelijkheid, nalatigheid, valse voorstelling van zaken, verzwijging, overtreding of andere onrechtmatige daad; schending van wetten of voorschriften; of oneerlijke verrijking; alle voor zover wordt toegestaan door het toepasselijke recht.
Dit geldt zelfs indien:

• herstel, vervanging of restitutie voor de toepassing u niet volledig schadeloos stelt; of

• de Gedekte Partij op de hoogte was of had moeten zijn van de mogelijkheid van de schade.

 

 

Advertenties

10 reacties op “Nou, dan stop ik liever een Maglite in mijn broekzak

    • Uit meligheid klikte ik dit keer over die gebruikersovereenkomsten, maar die gelden natuurlijk voor alle apps. Waarschijnlijk zijn wij voortdurend in overtreding en kunnen wij tot in lengte van dagen worden aangeklaagd door verkeerd gebruik van die app of door zelfs maar door het hier erover te hebben. Huh!

Reageren mag!

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s